Thông tin chi tiết dịch vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 49/2010/QH12, dự án, công trình đầu tư tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư từ 35 nghìn tỷ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước từ 11 nghìn tỷ đồng trở lên là dự án, công trình quan trọng quốc gia: dự án, công trình đầu tư ra nước ngoài có tổng vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20 nghìn tỷ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước đầu tư ra nước ngoài từ 7 nghìn tỷ đồng trở lên là dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Tại Nghị định 03/2012/NĐ-CP quy định cụ thể số vốn đầu tư trên được tính theo thời giá tháng 6 năm 2010; các dự án, công trình khi xem xét đáp ứng tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia phải quy đổi vốn đầu tư về thời điểm nêu trên theo Hệ số trượt giá.

Hệ số trượt giá được xác định theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục Thống kê ban hành.

Các dự án đang triển khai, phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia

Theo Khoản 3, Điều 10 Nghị quyết 49/2010/QH12, dự án thành phần trong dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án, công trình khác đang trong quá trình triển khai thực hiện mà phát sinh vấn đề thuộc một trong các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này cũng phải trình Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp với thực tế.

Những dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về dự án, công trình đó.

Nghị định 03/2012/NĐ-CP quy định rõ, dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện Khoản 3, Điều 10 Nghị quyết 49/2010/QH12, là:

- Dự án, công trình đã có quyết định đầu tư (đối với các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định.

- Dự án, công trình đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án, công trình không thuộc quy định nêu trên).

Dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Nghị quyết số 49/2010/QH12 là: Sau khi Nghị quyết số 49/2010/QH12 có hiệu lực, các dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện có sự thay đổi tăng lên của các nội dung thuộc dự án, công trình so với quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, hoặc các quyết định điều chỉnh trước đó, mà các nội dung thay đổi này thuộc tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 49/2010/QH12.

Các dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện mà phát sinh vấn đề thuộc một trong các tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết 49/2010/QH12 được tiếp tục triển khai thực hiện và chủ đầu tư phải báo cáo các vấn đề phát sinh lên người quyết định đầu tư hoặc Bộ quản lý chuyên ngành và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để xem xét việc điều chỉnh dự án. Trình tự, thủ tục xem xét điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định hiện hành như đối với quy mô dự án (nhóm dự án) trước khi điều chỉnh.

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ quản lý chuyên ngành chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép về chủ trương trước khi điều chỉnh và chỉ đạo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo từng dự án, công trình

Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo từng dự án, công trình có nhiệm vụ tổ chức thẩm định các dự án, công trình quan trọng quốc gia để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư hoặc trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc lãnh đạo cơ quan khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước.

 

Tin tức - sự kiện

Đối tác

 • Văn phòng

  Văn phòng

 • Gạch cao nhôm

  Gạch cao nhôm

 • Hình ảnh công ty

  Hình ảnh công ty

 • Gạch samot

  Gạch samot